Egzamin

Przystępując do egzaminu państwowego osoba ubiegająca się o prawo jazdy składa w jednostce uprawnionej do jego przeprowadzania następujące dokumenty: 
 • podanie,
 • dowód uiszczenia opłaty za egzamin,
 • jedną fotografię bez nakrycia głowy, nie podklejoną, o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na kierowców:
 • w zakresie szkolenia podstawowego,
 • w zakresie szkolenia dodatkowego, jeżeli trzykrotnie uzyskała negatywny wynik z egzaminu
  teoretycznego lub z egzaminu praktycznego,
 • pisemną zgodę rodziców lub opiekuna, jeżeli nie ukończyła 17 lat; od dnia 1 lipca 1999 r.
  wymóg ten dotyczy osób, które nie ukończyły 18 lat,
 • kserokopię posiadanego prawa jazdy.

  Sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami silnikowymi odbywa się w formie egzaminu państwowego, który składa się z części teoretycznej i praktycznej. 

  Egzamin teoretyczny przeprowadzany w formie testu polega na udzieleniu odpowiedzi na 18 pytań. Jest to test wielokrotnego wyboru, czyli każde pytanie zawarte w teście może posiadać jedną, dwie, lub trzy odpowiedzi prawidłowe. Udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie, zawarte w teście, polega na wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B, i C wszystkich odpowiedzi prawidłowych. Każdy inny wybór powoduje uznanie odpowiedzi jako nieprawidłową i zaliczenie jednego błędu. 
  Dopuszczalna liczba błędów w teście na prawo jazdy kategorii "B" wynosi dwa. Popełnienie więcej błędów przez osobę egzaminowaną oznacza uzyskanie negatywnego wyniku egzaminu teoretycznego.
  Czas trwania egzaminu wynosi 25 min. 

  Część praktyczna egzaminu państwowego obejmuje sprawdzenie:

 • umiejętności wykonywania manewrów podstawowych i jest realizowana na placu 
  manewrowym,
 • umiejętności jazdy w ruchu drogowym i jest realizowana na drogach publicznych.

  Ośrodek egzaminowania wyznacza termin egzaminu w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów. 
  Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:
 • posiadanie przez osobę zgłaszającą się na egzamin odpowiedniej sprawności fizycznej
  i psychicznej,
 • ustalenie przez egzaminatora tożsamości osoby zgłaszającej się na egzamin na podstawie
  posiadanego przez nią dowodu osobistego, tymczasowego dowodu osobistego, 
  karty stałego pobytu lub paszportu.
 •  

  Visit and Bet at Ladbrokes information.