Egzamin praktyczny

Część praktyczna egzaminu państwowego, zwana "egzaminem praktycznym", obejmuje sprawdzenie:

 1. Przygotowania pojazdu do jazdy, umiejętności sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jazdy oraz umiejętności bezpiecznego panowania nad pojazdem, które wykonywane jest na placu manewrowym ośrodka egzaminowania - w zakresie prawa jazdy kategorii B i B1.
 2. Umiejętności wykonywania manewrów podstawowych, które są realizowane na placu manewrowym,
 3. Umiejętności jazdy w ruchu drogowym, które są realizowane na drogach publicznych.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego, przy czym od dnia uzyskania tego wyniku nie może upłynąć okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz posiadanie przez instruktora biorącego udział w egzaminie ważnej legitymacji instruktora nauki jazdy oraz dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

Podczas przeprowadzania egzaminu praktycznego, warunkiem sprawdzenia umiejętności jazdy w ruchu drogowym na drogach publicznych jest uzyskanie pozytywnego wyniku z wykonywania manewrów podstawowych na placu manewrowym.

Jeżeli z egzaminu na placu manewrowym lub z egzaminu praktycznego w części jazdy w ruchu drogowym egzaminowany nie uzyska wyniku pozytywnego, musi ponownie przystąpić do egzaminu praktycznego. W tym celu ustala z jednostką egzaminującą kolejny termin oraz dopełnia pozostałe formalności.

Pojazdy egzaminacyjne

Egzamin praktyczny powinien być przeprowadzany przy użyciu pojazdów:

 1. Stanowiących własność ośrodka egzaminowania w zakresie kategorii A, A1,
 2. Będących w dyspozycji osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie lekarskie z adnotacją, że może prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia.
 3. Wyposażonych w urządzenia rejestrujące przebieg egzaminu (w zakresie prawa jazdy kategorii B - z wyjątkiem pojazdu zapewnianego przez osobę egzaminowaną) - obowiązkowo od 10 kwietnia 2006r.

Odmowa przeprowadzenia lub przerwanie egzaminu

Egzaminator odmawia przeprowadzenia egzaminu, jeżeli:

1) Niemożliwe jest ustalenie tożsamości osoby zgłaszającej się na egzamin lub instruktora,

2) Osoba zgłaszająca się na egzamin:

 1. znajduje się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, bądź odmówiła poddania się badaniu w celu ustalenia zawartości alkoholu w organiźmie lub środka działającego podobnie do alkoholu,
 2. zaproponowała egzaminatorowi przyjęcie korzyści materialnej lub osobistej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu,
 3. nie posiada wymaganych orzeczeniem lekarskim okularów lub szkieł kontaktowych.

3) Nie jest możliwe potwierdzenie uprawnień instruktora mającego brać udział w egzaminie praktycznym lub nie zgłosi się on na egzamin.

4) Warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają prowadzenie egzaminów.

5) Instruktor mający brać udział w egzaminie znajduje się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, bądź odmówił poddania się badaniu, o którym mowa w ust. 2,

6) Instruktor mający brać udział w egzaminie zaproponował egzaminatorowi przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu,

7) Stwierdził awarię urządzenia rejestrującego, uniemożliwiającą rejestrację egzaminu (obowiązuje po 10 kwietnia 2006r.).

Egzamin zostaje przerwany przez egzaminatora, jeżeli w jego trakcie:

1) Osoba egzaminowana w trakcie egzaminu teoretycznego korzysta z pomocy materiałów lub urządzeń stanowiących pomoc w odpowiedzi na pytania egzaminacyjne,

2) Zachowania osoby egzaminowanej świadczą o możliwości stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

3) Osoba egzaminowana spowodowała zagrożenie dla zdrowia lub życia uczestników ruchu w trakcie egzaminu praktycznego na placu manewrowym lub w ruchu drogowym,

4) Instruktor biorący udział w egzaminie, zakłóca lub uniemożliwia przebieg egzaminu,

5) Osoba egzaminowana naruszyła przepisy ruchu drogowego,

6) Osoba egzaminowana lub instruktor obecny na egzaminie zaproponował egzaminatorowi przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu,

7) Stwierdzono awarię urządzenia rejestrującego, uniemożliwiającą rejestracje egzaminu (obowiązuje po 10 kwietnia 2006r.).

Egzamin może zostać przerwany:

1) Na wniosek osoby egzaminowanej,

2) Przez egzaminatora nadzorującego pracę egzaminatorów w przypadku stwierdzenia, że zostały naruszone warunki bądź zasady przeprowadzania egzaminów.

Przepisy porządkowe

Podczas przeprowadzania egzaminu państwowego w sali egzaminacyjnej lub na placu manewrowym mogą przebywać osoby zdające egzamin i egzaminatorzy przeprowadzający go. Zabroniona jest obecność osób trzecich z wyjątkiem:

 1. kandydatów na egzaminatorów wraz z ich wykładowcą, odbywający praktyki w ramach szkolenia lub praktyki asystenckie,
 2. osób sprawujących w imieniu właściwego organu nadzorującego nadzór, nadzór nad egzaminowaniem kandydatów na kierowców i kierowców,
 3. tłumacza przysięgłego, którego udział zapewnia sobie osoba egzaminowana, jeżeli nie włada językiem polskim w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie egzaminu oraz zrozumienie zasad przeprowadzania egzaminu - dotyczy także osób, które rozwiązują w języku obcym, dostępnym w komputerowym systemie egzaminacyjnym,
 4. tłumacza języka migowego, którego udział na egzaminie zapewnia sobie osoba głuchoniema,
 5. egzaminatora nadzorującego,
 6. dyrektora ośrodka egzaminowania i upoważnionych przez niego pracowników tego ośrodka 
  - pod warunkiem, że ich obecność nie zakłóca i nie utrudnia przebiegu egzaminu.

1. Podczas przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego na placu manewrowym mogą przebywać wyłącznie osoby zdające egzamin i egzaminatorzy przeprowadzający egzamin.

2. Oprócz osób wymienionych w ust. 3, na placu manewrowym mogą przebywać:

 1. instruktor prowadzący - instruktor przebywa na zewnątrz pojazdu,

 2. kandydaci na egzaminatorów wraz z wykładowcą, odbywający praktyki w ramach szkolenia lub praktyki asystenckie,

 3. osoby sprawujące nadzór nad egzaminowaniem kandydatów na kierowców i kierowców w imieniu właściwego organu prowadzącego nadzór,

 4. tłumacz przysięgły, którego udział zapewnia sobie osoba egzaminowana, jeżeli nie włada językiem polskim w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie egzaminu,

 5. tłumacz języka migowego, którego udział na egzaminie zapewnia sobie osoba głuchoniema,

 6. egzaminatora nadzorującego,

 7. dyrektor ośrodka egzaminowania i osoby upoważnione przez niego

- pod warunkiem, że ich obecność nie zakłóca i nie utrudnia przebiegu egzaminu.

3. Podczas przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego w ruchu drogowym, w pojeĽdzie egzaminacyjnym może przebywać osoba zdająca egzamin i egzaminator przeprowadzający egzamin.

4. Oprócz osób, o których w ust. 5, w pojeździe egzaminacyjnym mogą przebywać:

 1. instruktor prowadzący,

 2. kandydaci na egzaminatorów wraz z wykładowcą, odbywający praktyki w ramach szkolenia lub praktyki asystenckie,

 3. osoby sprawujące, w imieniu właściwego organu prowadzącego nadzór, nadzór nad egzaminowaniem kandydatów na kierowców i kierowców,

 4. tłumacz przysięgły, którego udział zapewnia sobie osoba egzaminowana, jeżeli nie włada językiem polskim w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie egzaminu,

 5. tłumacz języka migowego, którego udział na egzaminie zapewnia sobie osoba głuchoniema,

 6. egzaminator nadzorujący,

 7. dyrektor ośrodka egzaminowania i osoba upoważniona przez niego

- pod warunkiem, że ich obecność nie zakłóca i nie utrudnia przebiegu egzaminu.

Wynik egzaminu

Osoba egzaminowana uzyskuje:

 1. Pozytywny wynik egzaminu praktycznego, jeżeli poprawnie wykonała zadania egzaminacyjne,
 2. negatywny wynik egzaminu praktycznego, jeżeli dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne lub nie panuje w wystarczającym stopniu nad pojazdem, a dalsza jazda zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Skargi i zażalenia

Osoba, która przystąpiła do egzaminu państwowego, może zgłaszać, za pośrednictwem dyrektora ośrodka egzaminowania, do właściwego organu nadzoru skargi i zastrzeżenia co do przebiegu egzaminu i jego oceny. Na wniosek osoby, która dwukrotnie uzyskała negatywny wynik egzaminu praktycznego - jednostka sprawująca nadzór nad egzaminem może skierować do udziału w kolejnym jej egzaminie praktycznym - osobę, sprawującą w imieniu jednostki nadzór nad egzaminowaniem kandydatów na kierowców i kierowców.

 

Visit and Bet at Ladbrokes information.