Egzamin teoretyczny

Zakres egzaminu teoretycznego:

Część teoretyczna egzaminu państwowego, zwana dalej "egzaminem teoretycznym" obejmuje sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania i czynności kontrolno-obsługowych pojazdu oraz zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku i jest realizowana w sali egzaminacyjnej. 

Sposób przeprowadzania egzaminu teoretycznego:

Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany:

 1. W formie testu przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego,

 2. Wraz z jednolitym oprogramowaniem wskazanym i zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw transportu, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4,
 3. W formie pisemnego testu, w przypadku:
  1. gdy osoba egzaminowana ubiega się o pozwolenie,
  2. awarii urządzenia egzaminacyjnego uniemożliwiającej przeprowadzenie egzaminu w sposób, o którym mowa w pkt. 1,
  3. gdy osoba egzaminowana posiada orzeczenie lekarskie z adnotacją o przeciwwskazaniach do przeprowadzenia egzaminu w sposób, o którym mowa w pkt. 1,
 4. W formie ustnej - w przypadku gdy osoba egzaminowana nie włada żadnym z języków, które są dostępne w urządzeniu egzaminacyjnym lub posiada orzeczenie lekarskie z adnotacją o przeciwwskazaniach do przeprowadzenia egzaminu w sposób, o którym mowa w pkt. 1-2.

Egzamin teoretyczny przeprowadzany w formie pisemnego testu polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zawarte w teście wybranym przez osobę systemem losowym.

Testy składają się z testu zasadniczego i testu specjalistycznego albo jednego z nich.

Udzielenie odpowiedzi na pytanie, zawarte w teście, polega na wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C wszystkich odpowiedzi prawidłowych i wpisaniu przez osobę ich oznaczeń do odpowiednich rubryk imiennego arkusza, zwanego dalejarkuszem odpowiedzi. Każde pytanie zawarte w teście posiada jedną, dwie lub trzy odpowiedzi prawidłowe, przy czym jeżeli osoba nie wybrała dla określonego pytania wszystkich liter, oznaczających odpowiedzi prawidłowe, lub wybrała odpowiedź nieprawidłową, to należy uznać, że popełniła jeden błąd.

W trakcie trwania egzaminu:

 1. Osoba może poprawiać udzielone odpowiedzi przez skreślenie niewłaściwej litery i opatrzenie poprawki własnym podpisem;
 2. W sali egzaminacyjnej przebywać może nie więcej niż 20 osób egzaminowanych.

Egzamin teoretyczny, przeprowadzany w formie ustnej, polega na ustnym wskazaniu odpowiedzi na przeczytane osobie pytania zawarte w teście wybranym przez nią systemem losowym.

Do egzaminu w tej formie stosuje się zasady, jak przy egzaminie przeprowadzanym w formie pisemnego testu, z tym że:

 1. pytanie czyta osobie egzaminator lub tłumacz przysięgły,
 2. wskazane ustnie odpowiedzi lub poprawki wpisuje do arkusza odpowiedzi osoba egzaminowana,
 3. w sali egzaminacyjnej może przebywać tylko jedna osoba egzaminowana.

Egzamin teoretyczny, przeprowadzany za pomocą komputerowego urządzenia egzaminacyjnego, polega na wskazaniu przy jego użyciu wszystkich prawidłowych odpowiedzi na pytania wyświetlane systemem losowym, ujęte w banku pytań zapisanych w formie elektronicznej i zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw transportu.

Do egzaminu w tej formie stosuje się odpowiednio zasady, jak przy egzaminie przeprowadzanym w formie pisemnego testu, z tym że:

 1. W trakcie trwania egzaminu osoba może poprawiać udzielone odpowiedzi (poprzez powtórne przyciśniecie przycisku z literą oznaczającą wybraną odpowiedź),
 2. Wyniki egzaminu są drukowane przez komputerowe urządzenie egzaminacyjne, w postaci arkusza zawierającego:
  1. nazwisko i imię osoby,
  2. numer ewidencyjny i numer PESEL lub datę urodzenia osoby,
  3. zakres egzaminu,
  4. numery kolejno wyświetlonych danej osobie pytań i odpowiadające im numery pytań z banku pytań oraz oznaczenia literowe udzielonych przez nią odpowiedzi,
  5. liczbę błędów, oddzielnie dla każdej kategorii prawa jazdy oraz dla testu zasadniczego i specjalistycznego lub jednego z nich, odpowiednio do zakresu egzaminu,
  6. pozytywny lub negatywny wynik egzaminu - oddzielnie dla każdej kategorii prawa jazdy.

Osoba może przystąpić do egzaminu teoretycznego w zakresie więcej niż z jednej kategorii prawa jazdy w tym przypadku A, A1 - wtedy czas egzaminu przedłuża się o 10 minut dla każdej dodatkowej kategorii prawa jazdy.

Przygotowanie sali egzaminacyjnej:

Sala egzaminacyjna przeznaczona do przeprowadzania egzaminu teoretycznego powinna być:

 1. Dobrze oświetlona, ogrzewana i przewietrzana,
 2. Oznakowana poprzez umieszczenie na drzwiach wejściowych, z zewnątrz napisu "Sala egzaminacyjna nr.....",
 3. Odizolowana fonicznie od innych pomieszczeń,
 4. Wyposażona w:
  • oddzielne miejsce lub stanowisko dla egzaminatora,
  • oddzielne miejsce lub stanowisko dla każdej egzaminowanej osoby, składające się ze stolika i krzesła oraz wyposażone w komputerowe urządzenie egzaminacyjne, jeżeli egzamin dotyczy osoby ubiegającej się o prawo jazdy,
  • plansze określające zasady przeprowadzania egzaminów teoretycznych i praktycznych oraz tablicę lub inne urządzenie umożliwiające egzaminatorowi graficzne zobrazowanie tych zasad.

Obsługę informatycznych środków technicznych prowadzi wyznaczony przez dyrektora ośrodka egzaminowania, pracownik posiadający odpowiednie przeszkolenie w zakresie znajomości regulacji prawnych związanych z egzaminowaniem oraz obsługi urządzeń technicznych.

W sali egzaminacyjnej nie mogą znajdować się przedmioty lub plansze mogące stanowić pomoc dla osoby egzaminowanej w czasie trwania egzaminu.

W pobliżu sali egzaminacyjnej powinna być zlokalizowana toaleta.

Przepisy porządkowe

Podczas przeprowadzania egzaminu państwowego w sali egzaminacyjnej lub na placu manewrowym mogą przebywać osoby zdające egzamin i egzaminatorzy przeprowadzający go. Zabroniona jest obecność osób trzecich z wyjątkiem:

 1. kandydatów na egzaminatorów wraz z ich wykładowcą, odbywający praktyki w ramach szkolenia lub praktyki asystenckie,
 2. osób sprawujących w imieniu właściwego organu nadzorującego nadzór, nadzór nad egzaminowaniem kandydatów na kierowców i kierowców,
 3. tłumacza przysięgłego, którego udział zapewnia sobie osoba egzaminowana, jeżeli nie włada językiem polskim w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie egzaminu oraz zrozumienie zasad przeprowadzania egzaminu - dotyczy także osób, które rozwiązują w języku obcym, dostępnym w komputerowym systemie egzaminacyjnym,
 4. tłumacza języka migowego, którego udział na egzaminie zapewnia sobie osoba głuchoniema,
 5. egzaminatora nadzorującego,
 6. dyrektora ośrodka egzaminowania i upoważnionych przez niego pracowników tego ośrodka 
  - pod warunkiem, że ich obecność nie zakłóca i nie utrudnia przebiegu egzaminu.

 

Procedura egzaminu teoretycznego:

 

Czynności wstępne

 1. Egzaminator sprawdza tożsamość osób przystępujących do egzaminu oraz zgodność danych personalnych z danymi zawartymi:
  1. w systemie informatycznym, jeżeli egzamin przeprowadzany jest przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego,
  2. w wykazie, dokumentów wymaganych od osób zakwalifikowanych w danym dniu na egzamin oraz imiennych list tych osób, sporządzonych na druku, którego wzór określa "Lista osób" zakwalifikowanych na egzamin w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C, D, T, B+E, C+E lub D+E, jeśli egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnego testu lub ustnej,
 2. Egzaminator wydaje osobie egzaminowanej druk arkusza odpowiedzi, jeżeli egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnego testu lub ustnej,
 3. Egzaminator wyjaśnia szczegółowe zasady egzaminu, podając:
  1. zakres, formę i czas trwania egzaminu,
  2. kryteria oceny egzaminu,
  3. sposób udzielania odpowiedzi i dokonywania poprawek,
  4. informację o zakazie posługiwania się wszelkimi pomocami bądź opuszczania sali bez zgody egzaminatora pod rygorem przerwania egzaminu i uzyskania wyniku negatywnego,
 4. egzaminator upewnia się o zrozumieniu zasad egzaminu, o których mowa w pkt 3.

 

Rozpoczęcie i przeprowadzenie egzaminu

Po wykonaniu czynności wstępnych egzaminator odpowiednio do przyjętej formy egzaminu:

 1. Uruchamia komputerowe urządzenie egzaminacyjne,
 2. Umożliwia osobie egzaminowanej w formie pisemnego testu lub ustnej wybranie systemem losowym odpowiedniego testu lub drukuje dla niej test przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego,
 3. Obserwuje osoby egzaminowane.

Zakończenie egzaminu

Po zakończeniu egzaminu teoretycznego egzaminator odpowiednio do przyjętej formy egzaminu:

 1. Na życzenie osoby egzaminowanej dokonuje wydruku arkusza zawierającego nazwisko i imię egzaminowanego, numer ewidencyjny, PESEL, datę urodzenia, zakres egzaminu, numery wyświetlanych kolejno pytań z odpowiadającymi im numerami z banku pytań, oznaczenia literowe udzielanych odpowiedzi, liczbę błędów (oddzielnie dla każdej kategorii prawa, jazdy oraz dla testu zasadniczego i specjalistycznego lub jednego z nich, odpowiednio do zakresu egzaminu), wynik egzaminu (pozytywny lub negatywny - oddzielnie dla każdej kategorii prawa jazdy,
 2. odbiera osobom egzaminowanym testy wraz z arkuszami odpowiedzi,
 3. wpisuje do arkuszy odpowiedzi zebranych od zdających, liczbę popełnionych błędów i wynik egzaminu - dla każdej kategorii prawa jazdy objętej zakresem egzaminu oraz potwierdza to podpisem i pieczątką,
 4. ogłasza wynik egzaminu i wpisuje go do imiennych list osób, jeżeli egzamin przeprowadzony był w formie pisemnego testu lub ustnej.

 

Archiwizowanie arkuszy egzaminacyjnych

Ośrodek egzaminowania przechowuje arkusze odpowiedzi lub wydruki wyników egzaminu przez okres co najmniej 30 dni od dnia egzaminu.

Visit and Bet at Ladbrokes information.